Enlaces Institucionales
Portal de educación Directorio de Centros Recursos Educativos Calendario
Reconocimientos
Certificacion CTIC Nivel 4
Euskera » Convalidación de títulos
Euskera
Convalidación de títulos

 

DECRETO 297/2010, de 9 de noviembre, de con­validación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurta­giriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erre­ferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.

pdf

 

TABLA

Fuente: HABE http://www.habe.euskadi.net/s23-4728/es/contenidos/informacion/tituluen_baliokidetza/es_titbalio/tituluen_baliokidetza.html 

Enlaces Institucionales
Portal de educación Directorio de Centros Recursos Educativos Calendario
Reconocimientos
Certificacion CTIC Nivel 4